ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful810
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง ปี61useful890
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง ปี61useful860
แนวข้อสอบ นิติกร กรมการปกครอง ปี61useful670
แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful1130
แนวข้อสอบออกบ่อย นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful1050
แนวข้อสอบออกบ่อย นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful1160
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful1050
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful850
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1200
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1170
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1350
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1270
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1200
แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1550
แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1450
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1440
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1610
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1190