ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

ซีเกท ประเทศไทย ยกระดับการเรียนรู้ด้าน STEM   มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0

ซีเกท ประเทศไทย ยกระดับการเรียนรู้ด้าน STEM มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักดีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1704 views September 21, 2017

อ่านทั้งหมด

สสวท. ร่วมยินดีคณะเยาวชนผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ Thailand STEM Festival 2016  ไปศึกษาดูงานที่สิงคโปร์

สสวท. ร่วมยินดีคณะเยาวชนผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ Thailand STEM Festival 2016 ไปศึกษาดูงานที่สิงคโปร์

นายอุปการ จีระพันธุ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ที่ 6 จากขวา) นายฮิวจ์ วนิชประภา กรรมการผู้จัดการบริษัท โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากขวา) ร่วมยินดีกับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ชนะ“กิจกรรมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการบิน”

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2655 views December 07, 2016

อ่านทั้งหมด

​

​"ประชุมปฏิบัติการสะเต็มศึกษาในงาน ISMTEC2016"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด "การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2016 (ISMTEC 2016)” ในหัวข้อสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2893 views November 10, 2016

อ่านทั้งหมด

​ISMTEC 2016 : สะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต

​ISMTEC 2016 : สะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต

“สะเต็มศึกษา” (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) นับว่ามีบทบาทอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การเรียนการสอน การประกอบอาชีพ เริ่มเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทั้งสี่มากขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

3052 views November 08, 2016

อ่านทั้งหมด

หนังสือคู่มือชุดสะเต็มศึกษา สสวท.

หนังสือคู่มือชุดสะเต็มศึกษา สสวท.

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันให้ผู้เรียนนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

8401 views October 21, 2016

อ่านทั้งหมด

​พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2016

​พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2016

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานเปิด “งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2016 (ISMTEC 2016)”ในหัวข้อสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2335 views October 20, 2016

อ่านทั้งหมด

งาน ISMTEC2016 “สะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต”

งาน ISMTEC2016 “สะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต”

วันนี้ (19 ตุลาคม 2559) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC2016)

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2338 views October 19, 2016

อ่านทั้งหมด

​หารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.

​หารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จัดการเรียนการสอนสายสามัญควบคู่ศาสนา จาก 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าแสดงความขอบคุณที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2282 views October 17, 2016

อ่านทั้งหมด

​“โตขึ้นอยากเป็นอะไร?” จากสะเต็มศึกษาสู่บริษัทจำลอง

​“โตขึ้นอยากเป็นอะไร?” จากสะเต็มศึกษาสู่บริษัทจำลอง

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” ประโยคคำถามที่เชื่อว่าหลายๆ คนจะเคยได้ยินประโยคนี้ในวัยเด็ก ซึ่งประโยคคำถามจากผู้ใหญ่ ในตอนนั้นอาจเป็นเพียงประโยคทักทาย ชวนคุยธรรมดา แต่ในทางตรงกันข้าม เด็กผู้ถูกถามจะตอบเพราะคิด

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2777 views September 27, 2016

อ่านทั้งหมด

​สสวท. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำร่อง โครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (E2STEM)

​สสวท. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำร่อง โครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (E2STEM)

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำร่องโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย หรือ

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1682 views September 21, 2016

อ่านทั้งหมด

-->