ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี พ.ศ.2550 โดยดำเนินโครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น จำนวนปีละ 50 ทุน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 และในปีการศึกษา 2559 จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดของทุนและคุณสมบัติผู้รับทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ได้แก่

  1. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 600,000 เยน/ปี
  2. ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 1,400,000 เยน/ปี (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

นักเรียนชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2542 ถึง 31 มีนาคม 2544

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  5. สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.opec.go.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้างต้น ส่งไปยังสำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุงเทพฯ บริษัท เอเซี่ยน ครอสเวย์ จำกัด 159/18 อาคารเสริมมิตร ห้อง 1113 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 22612979 โทรสาร 0 2261 1901

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

อ่านข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.opec.go.th