รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2559

ข่าวสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2559
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน

2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 75 ทุน

3. ทุนปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ทุน

4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน

5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ


เอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด

3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด


ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ที่

ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 26 สิงหาคม - 16 กันยายน 2558 นี้