​สสวท. รับสมัครนักเรียน ม. 4 รับทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย เพิ่มเติม 67 ทุน

             ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน ศูนย์ พสวท. แต่ละภูมิภาค จำนวน 67 ทุน ประกอบด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ (5 ทุน) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ (4 ทุน) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (3 ทุน) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (5 ทุน) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก (8 ทุน) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (9 ทุน) โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา (14 ทุน) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา (8 ทุน) และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (11 ทุน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 โรงเรียน หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2316 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/

           คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. 195 โรงเรียน ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบท้ายประกาศ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 -ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 -ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขัน ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน