โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF ประจำปี 2015-2016

 โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF  ประจำปี 2015-2016
 
         ต้อนรับเปิดเทอม 2  เปิดรับสมัคร   สอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EF รุ่นที่ 20  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร และ ประเทศไอร์แลนด์
 
       เปิดสอบรอบทางการวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ปิดรับชำระค่าสมัครสอบ วันศุกร์ที่ที่ 20 มิถุนายน 2014
 
 
       โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยม ณ ต่างประเทศเป็นเวลา 1  ปี  เยาวชนเหล่านั้นจะได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกการปรับตัวเข้ากับสังคม,วัฒนธรรมและผู้คนนานาชาติอีกทั้งต้องปรับตัวใช้ชีวิตต่างประเทศด้วยตนเอง เยาวชนต้องพักอาศัยกับครอบครัวเจ้าบ้านและเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลที่มีคุณภาพร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงทำให้เยาวชนเหล่านั้น มีวุฒิภาวะที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์
 
 
 
       EF Education First Co., Ltd. สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยโครงการฯดังกล่าวบริหารโดยมูลนิธิ EF EDUCATIONAL FOUNDATION FOR FOREIGN STUDY LTD ในเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาบริหารงานโดยองค์กร EF EDUCATIONAL FOUNDATION FOR FOREIGN STUDY, INC. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในรัฐแมสซาชูเสตส์ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF นักเรียนสามารถเลือกเดินทางได้ 3 ประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไอร์แลนด์ โดยโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และได้พักอยู่กับครอบครัวอาสาสมัครชาวต่างชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ จะมีค่าเล่าเรียนบางส่วน
 
 
 
•  ทุนทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
 
A.       เป็นทุนเต็มจำนวนที่ทางมูลนิธิ EF เป็นผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯทั้งหมดให้ (เฉพาะนักเรียนที่เลือกเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา)
 
B.       เป็นทุนบางส่วนที่ทางมูลนิธิสนับสนุนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการให้บางส่วน
 
C.      Partial Scholarship ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศจุดหมายปลายทาง และ/หรือมูลนิธิ เพื่องดเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียนที่ต่างประเทศ
 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
  • มีสถานภาพเป็นนักเรียนไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0 ใน 2 ปีการศึกษาล่าสุด
  • มีเกรดเฉลี่ยในทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.0
  • สอบผ่านทุกขั้นตอนของการสอบที่ทางโครงการฯกำหนด (สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ และข้อสอบ SLEP-Test ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
  • ผ่านการวัดระดับภาษาของ EF ตามเกณฑ์ที่ประเทศนั้นกำหนด
  • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันจากการปรับตัวได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวตามข้อกำหนดของโครงการในแต่ละประเทศ
  • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่เลือกเดินทางหรือถือหนังสือ เดินทางของประเทศนั้นๆอยู่
  • สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 , F 1 หรือ ถือสัญ­ชาติอเมริกันจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้

 

 
ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์สอบกรุงเทพ
 
1. สมัครสอบผ่านทาง Website ที่ http://www.ef.co.th/highschool/how-to-apply/pre-application/?source=007987,vichakarn
 
2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ www.ef.com/highschool โดยกรอกชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบและนำแบบฟอร์มไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยชำระเป็นค่าสมัครสอบ 300
 
3. ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการสอบ ประมาณ 2-3 วันก่อนสอบ โดยจะแจ้งทาง Email
 
4. นำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันที่สอบ ลงทะเบียน 8.30 น.
 
หมายเหตุ       ค่าสมัครสอบ 300 บาทไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
เจ้าหน้าที่จะยืนยันการรับสมัครพร้อมแจ้งวันเวลาและสถานที่ สอบทางอีเมล
 
 
 
กำหนดการปิดรับสมัครเฉพาะศูนย์สอบก กทม.
 
ปิดรับชำระค่าสมัครสอบ วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014
 
 
 
 
ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์ต่างจังหวัด
 
1. รับใบสมัครสอบที่ท่านอาจารย์ผู้ประสานงาน
 
2. ชำคะค่าสมัคร ที่ท่านอาจารย์ผู้ประสานงาน 300 บาท
 
3. ทางท่านอาจารย์จะแจ้งกำหนดการการสอบกับนักเรียนโดยตรง
 
 
 
 
ตารางสอบ รอบทางการ ทั่วประเทศ