สภาการศึกษารัฐอาบูดาบี มอบทุนให้นักเรียนไทยมุสลิม

          สภาการศึกษารัฐอาบูดาบี (Abu Dhabi Education Council: ADEC) สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชายไทยมุสลิม เพื่อไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน Al Maahad Al Islami ประจำปีการศึกษา2557 – 2558
 
 
ลักษณะทุน
 
          นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเตรียมความรู้ภาษาอารบิกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หากผ่านการทดสอบความรู้ จึงจะได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนจะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา หากทดสอบภาษาอารบิกไม่ผ่านในเวลา 2ปีจะถูกยกเลิกทุน
 
ทุนที่ได้รับ
 
1.ได้รับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือ
2.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมทั้งช่วงปิดภาคเรียนทุกปี
3.เงินใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 500 ดีแรมห์ (ประมาณ 4,200บาท)
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.สัญชาติไทย เพศชาย
2.นับถือศานาอิสลาม
3.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2557
4.เป้นผู้มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย3.0 ขึ้นไป (สายสามัญ)
5.มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอารบิกอยู่ในระดับดี
6.สุขภาพแข็งแรง
7.ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 
 
 
กำหนดการคัดเลือก
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2557
 
 
 
สอบถามได้ที่
 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 111 ในเวลาราชการ