ระบบจำลองการจัดสวนออนไลน์ Online Virtual Gardening System

ชื่อโครงการ ระบบจำลองการจัดสวนออนไลน์ Online Virtual Gardening System
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวพรหมหยก ชนัมพร , นางสาวนิธินันท์ มาตา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณฐพล พันธุวงศ์
สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ความต้องการที่จะพัฒนาโฮมเพจในการจัดสวน แนวความคิดที่จะนำเอาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติที่สร้างด้วยโปรแกรมมายานั้น มาใช้ในการสร้างระบบที่ใช้ในการจัดสวนสำหรับร้านที่รับจัดตกแต่งสวน เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อต้นไม้หรือว่าต้องการออกแบบตกแต่งสวนด้วยตนเองที่บ้าน หรือสถานที่สะดวกที่อื่นโดยผ่านทางการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ในทุกๆที่นั้นส่วนมากระบบอินเตอร์สามารถเข้าถึงได้แล้ว และทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นจากเดิมที่นิยมใช้ในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งไม่มีความสมจริง เปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งมีความเสมือนจริงมากกว่า ทำให้สามารถมองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้มากขึ้น และดีขึ้นด้วย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1