จักรยานน้ำ

ชื่อโครงการ จักรยานน้ำ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายศรวิชัย นิลบุรี, นาย ธนาตย์ ลือโสภา และ นายจตุพล คงโพธิ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก และนางสาว อรณี เขียวไสว
สถาบันการศึกษา บ้านตากประชาวิทยาคาร
โครงงานได้รับราวัล วันนักประดิษฐ์
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1)เพื่อออกแบบและสร้างจักรยานที่สามารถลอยน้าได้ (2)เพื่อใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3)เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานน้าที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งมีวิธีดาเนินการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ (1)ทาการวัดและตัดอลูมิเนียม ให้ได้ขนาด 1 เมตร จานวน 4 แผ่น, 50 เซนติเมตร จานวน 40 แผ่น และ 30 เซนติเมตร จานวน 27แผ่น เพื่อใช้สาหรับการทาโครงจักรยานน้า(2)เจาะรูอลูมิเนียมที่ตัดทิ้งไว้ด้วยสว่าน แล้วทาการยิงลูกรีเวสเพื่อขึ้นรูปโครงจักรยานน้าตามที่ออกแบบไว้ (3)นาแกลลอนขนาด 20 ลิตรมาวัดขนาด และติดไว้กับโครงจักรยานน้าที่ทาไว้(4)นาจักรยานที่เหลือดัดแปลงไว้ให้เหลือแต่ส่วนของแฮนด์คันเร่ง และบันได มาติดตั้งกับโครงจักรยานน้าที่ทาไว้ (5)นาแผ่นเหล็กมาตัดให้ได้ขนาด 30 เซนติเมตรจานวน 4 อัน สาหรับทาใบพัดเพื่อติดกับเพลา(6)ทานาเพลาที่ประกอบกับใบพัดเรียบร้อยแล้วมาติดตั้งกับโซ่ แล้วประกอบเข้ากับโครงจักรยานน้าและตัวจักรยาน และ(7)ทาหางเสือโดยการนาอลูมิเนียมยาว 95 เซนติเมตร จานวน 2 เส้น และอลูมิเนียมยาว 50 เซนติเมตร จานวน 2 เส้น มาติดกับแผ่นพลาสติกแข็งที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 30 x 13.5 เซนติเมตรผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้พบว่า จักรยานน้าสามารถลอยน้าได้จริง สามารถรับน้าหนักคนขี่ในน้าได้สูงสุด 80 กิโลกรัม และสามารถปรับระดับความเร็วได้ 3 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 มีความเร็ว เท่ากับ 0.378 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับที่ 2 มีความเร็วเท่ากับ 0.511 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระดับที่ 3 มีความเร็วเท่ากับ 0.817 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อนาจักรยานน้าไปปั่น แข่งกับเรือ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพพบว่า ที่ระยะทาง 62 เมตร จักรยานน้ามีความเร็ว 0.166 เมตรต่อวินาที และเรือมีความเร็ว 0.137 เมตรต่อวินาที และสามารถคานวณค่าแรงลอยตัวของจักรยานน้า มีแรงลอยตัว 196 นิวตัน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2