การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต

ชื่อโครงการ การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต
ชื่อผู้ทำโครงงาน กังส อัมพรดนัย,บำรุ่ง มั่นอยู่,สัณหภาส และปทุมรัตน์ ตู้จินดา
สถาบันการศึกษา ภาควิชาเคมี และภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ โรคถุงน้ำในไตเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง โรคนีได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของถุงน้ำในไต ซึ่งนำไปสู่สาเหตุของไตวาย อย่างไรก็ตามโรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่จำเพาะในเวลานี้ กลุ่มวิจัยได้มีการรายงานถึงการกระตุ้นของตัวรับแอลเอกซ์อาร์(Liver X Receptors) สามารถยับยั้งการขยายตัวของถุงน้ำในเซลล์เอ็มดีซีเค (Mardine Darby Canine Kidney)ได้ และพบว่า โอมิพราโซลซึ่งเป็นยายับยั้งการหลั่งกรด สามารถกระตุ้นตัวรับแอลเอ็กซ์อาร์ จึงมีความเป็นไปได้ว่าโอมิพราโซลและสารอนุพันธ์ อาจมีผลในการลดการขยายตัวของถุงน้ำในไตได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการสังเคราะห์โอมิพราโซลและสารอนุพันธ์เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อการรักษาโรคถุงน้ำในไตด้วยการนำเสนอวิธีสังเคราะห์ที่ง่ายที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF