บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97399
ลิพิดลิพิด125766
โปรตีนโปรตีน107279
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147256
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82331
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33547
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65314
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23012
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29232
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31806
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42829
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32707
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38933
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9803
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28706
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184086
ฟีโรโมนฟีโรโมน11156
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21355
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6448
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620611
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511535
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232734
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323592
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254521
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117424
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74479
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431008
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40515
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320626
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40476
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89177
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29167
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80065
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54860
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232946
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52013
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23863
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168518
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102299
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48632
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)66964
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40287
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 218999
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65193
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47551
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38550
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42729
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351427
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147057
โครโมโซมโครโมโซม24674