บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89741
ลิพิดลิพิด118264
โปรตีนโปรตีน101934
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์141745
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 78166
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32711
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56847
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22546
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28305
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30055
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40793
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30421
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36875
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9376
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27629
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ165139
ฟีโรโมนฟีโรโมน10404
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20139
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5805
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619798
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511002
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227576
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322076
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.252412
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116914
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67221
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429703
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36861
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319901
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35419
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84921
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28169
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73989
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต49091
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229411
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46596
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21608
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 157115
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93036
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43388
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60652
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36774
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211618
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58436
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44608
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36114
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37103
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348815
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140078
โครโมโซมโครโมโซม23261