บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22180
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156262
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 80931
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262144
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136224
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41811
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92791
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20868
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19599
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67009
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93668
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47401
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน105932
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14497
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43391
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส104792
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85292
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29102
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17352
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส49960
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36020
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78105
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82535
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44428
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30907
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49153
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65157
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149370
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85281
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย138954
สารละลายสารละลาย148472
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117247
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26852
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95222
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23233
มวลอะตอมมวลอะตอม177272
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136100
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14234
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100533
พันธะโลหะพันธะโลหะ54856
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์254556
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141615
ตารางธาตุตารางธาตุ245040
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244240