บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20454
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต145819
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74783
พอลิเมอร์พอลิเมอร์241932
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127983
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38541
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85914
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19708
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18790
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61515
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน86359
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43952
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน94233
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13444
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40855
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส97627
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81613
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26883
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16544
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47136
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33185
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66442
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70984
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38885
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28634
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44789
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60741
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี136385
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 77801
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย124803
สารละลายสารละลาย130069
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม109470
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25643
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี85346
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21570
มวลอะตอมมวลอะตอม158115
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน119264
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13689
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่90174
พันธะโลหะพันธะโลหะ48772
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์221050
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก127375
ตารางธาตุตารางธาตุ231422
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม218409