บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21431
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต151608
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 77505
พอลิเมอร์พอลิเมอร์250247
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม132732
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน40388
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์89642
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20353
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19247
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ64952
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน91300
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46548
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน102521
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14147
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41773
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส100136
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส83201
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27975
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16916
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส48588
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์34676
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม73438
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ77419
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล42884
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30194
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล47790
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64160
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี146132
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 82630
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย133483
สารละลายสารละลาย141693
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม113977
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26445
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี90075
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22783
มวลอะตอมมวลอะตอม171570
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน130302
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14023
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่96607
พันธะโลหะพันธะโลหะ51779
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์234432
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก134191
ตารางธาตุตารางธาตุ240747
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม238024