บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล20543
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า28808
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้44253
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์47418
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน93502
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์31100
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์39661
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส21279
ไอโซโทปไอโซโทป38033
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี38125
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส15640
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8904
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน16650
เลเซอร์เลเซอร์7861
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม31358
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค42283
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์9717
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์18740
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์20393
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์70146
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก18690
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม17486
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด29127
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน7099
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน51507
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า73164
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า125319
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ9111
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์42375
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 214415
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย16122
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน16252
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ6302
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ8715
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ13176
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า44686
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ32105
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 154415
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน20915
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก26018
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า14929
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น17535
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่15375
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า11445
กฎของโอห์มและความต้านทานกฎของโอห์มและความต้านทาน51515
 กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า23146
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์19253
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ60900
ศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า14800
เส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า13677