การนำเสนอ...โดยการเขียนโครงเรื่อง

การนำเสนอ...โดยการเขียนโครงเรื่อง

 

การเขียน2

 

ทักษะการส่งสาร...การเขียน

     การเขียนเป็นการส่งสารโดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อสำคัญในการถ่ายทอดสารต่างๆทั้งสารข้อเท็จจริง สารแสดงความคิดเห็น

และสารแสดงความรู้สึก

 

ความสำคัญของการเขียน

     การเขียนมีความสำคัญการการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมมาก เพราะมนุษย์ในสังคมใช้การเขียนเป็นเครื่องมือ

ในการบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ

      *** การเขียนเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกเป็นลายลักษณ์อักษร

      *** การเขียนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ดำเนินไปได้ด้วยดี

      *** การเขียนเป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรมบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมและวิวัฒนาการ

           ของมนุษย์และเป็นบันทึกมรดกทางสังคมและช่วยถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ฯลฯ

 

     ความสามารถในการเขียนของแต่ละคนขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดและความสามารถในการถ่ายทอดภาษา หากมีความคิดดี

แต่ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษา ขาดทักษะการเขียนที่เป็นระบบก็ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดนั้นให้คนอื่นรับรู้ได้หรือ

ถ่ายทอดได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร

 

 

 

การเขียนโครงเรื่อง

     การเขียนโครงเรื่องเป็นการจัดลำดับความคิด วางแนวทางหรือกรอบของเนื้อหาของงานเขียน ทำให้ผู้เขียนสามารถจัดลำดับ

หัวข้อ/เนื้อหาการเขียนได้ครบถ้วนตรงกับหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่วางไว้ การเขียนโครงเรื่องผู้เขียนจะแบ่งเนื้อหาการเขียนเป็นหัวข้อ

หลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย

     โครงเรื่องทำให้ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลง่ายไม่เสียเวลาและเนื้อหางานเขียนเป็นลำดับต่อเนื่องไม่วกวนสมบูรณ์มีคุณภาพอ่าน

เข้าใจง่าย สามารถนำโครงเรื่องที่วางไว้มาปรับเขียนเป็นสารบัญได้ด้วย การเขียนโครงเรื่องจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เขียนควร

ทำก่อนหาข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหา

 

โครงเรื่องมี 3 ประเภท

1. การเขียนโครงเรื่องแบบคร่าวๆ

2. การเขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อ

3. การเขียนโครงเรื่องเป็นประโยค

 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงเรื่อง

 

การเขียนโครงเรื่องแบบคร่าวๆ

สาเหตุของอาหารเป็นพิษ

- สารพิษตามธรรมชาติ พืช/สัตว์

- สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารจุลินทรีย์/เชื้อโรค

- สารพิษจากการกระทำของมนุษย์สารเคมีการเกษตร/วัตถุเจือปน

  ในอาหาร/สีผสมอาหาร

 

การเขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อ

สาเหตุของอาหารเป็นพิษ

1. สารพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

1.1 สารพิษจากพืช

1.2 สารพิษจากสัตว์

2. สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร

2.1 สารพิษจากจุลินทรีย์

2.2 สารพิษจากเชื้อโรค

3 สารพิษจากการกระทำของมนุษย์

3.1 สารเคมีในเกษตร

3.2 วัตถุเจือปนในอาหาร

3.3 สีผสมอาหาร

 

การเขียนโครงเรื่องเป็นประโยค

สาเหตุของอาหารเป็นพิษจำแนกออกเป็น 3 ประเภท

1. สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษที่มีอยู่ในธรรมชาติ

1.1 สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษในพืช

1.2 สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษใน   สัตว์

2. สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร

   2.1 สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากจุลินทรีย์

   2.2 สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากตัวเชื้อโรค

3. สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากการกระทำของมนุษย์

   3.1 สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารเคมีการเกษตร

   3.2 สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากวัตถุปนเปื้อน

   3.3 สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสีผสมอาหาร

 

วิธีการเขียนโครงเรื่อง มี 4 ขั้นตอน

 

     1. รวบรวมความคิด ข้อมูลเป็นข้อๆ (ระดมความคิด)

     2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละหัวข้อ

     3. จัดลำดับของหัวข้อแต่ละหัวข้อให้มีเนื้อหาต่อเนื่องเป็นลำดับและสัมพันธ์กัน ผู้เขียนสามารถจัดลำดับเนื้อหาตามลำดับ

เวลา/ตามประเพณีนิยม/ตามความสำคัญน้อยไปสำคัญมากหรือสำคัญมากไปหาสำคัญน้อย เป็นต้น

     4. เขียนโครงเรื่องให้เป็นระเบียบใช้รูปแบบการเขียนแบบเดียวกันตลอดเนื้อหา และจัดหัวข้อแต่ละข้อเยื้องไปทางขวา เช่น  

1. หัวข้อหลัก                                     หรือ           หัวข้อหลัก

1.1 หัวข้อรอง                                                     ก. หัวข้อรอง 

             1.1.1 หัวข้อย่อย                                                 - หัวข้อย่อย

              1.1.2 หัวข้อย่อย                                                - หัวข้อย่อย

1.2 หัวข้อรอง                                                     ข. หัวข้อรอง

              1.2.1 หัวข้อย่อย                                                - หัวข้อย่อย

              1.2.2 หัวข้อย่อย                                                - หัวข้อย่อย

              2. หัวข้อหลัก                                                      หัวข้อหลัก

 

 

แหล่งข้อมูลดีๆ จาก:

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาษาไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

_____________ . การใช้ภาษาไทย 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ (บรรณาธิการ). ภาษากับการสื่อสาร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

บรรเทา  กิตติศักดิ์ (บรรณาธิการ). ภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.

       ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาษากับการสื่อสาร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2540.