ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 10

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น หัวข้อ : พื้นฐานวิจัย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,100 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

 

วงโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นวงกลม

ดาวเคราะห์ทั้งหมดโคจรด้วยอัตราเร็วเดี่ยวกัน

ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เร็วกว่าและมีปีที่สั้นกว่า

ดวงอาทิตย์ไม่ได้มีการเผาไหม้เหมือนกองไฟ แต่เกิดจากการระเบิดอะตอมฮีเลียม


2 ) 

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้


                       ก.  เบอร์ดอกแกจมักใช้แสดงถึงความดันของก๊าซในท่อเรือหรือมนหม้อน้ำขนาดเล็ก

                        ข.  มานอมิเตอร์เป็นเครื่องที่ใช้วัดความดัน เป็นท่อรูปตัวยูบรรจุของเหลว ส่วนใหญ่มักจะนิยมของเหลวเป็นน้ำ

                        ค.  แรงดันอากาศคือความดันต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

                        ง.  ความดันในของเหลวเพิ่มขึ้นตามความลึก

 

ก. และ ข. 

ก. และ ค.

ข. และ ค.

ข. และ ง.

3 ) 

จงวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้

                        ก.  มวลเป็นปริมาณของสารในวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่

                        ข.  มวล 10 กิโลกรม หนัก 9.87 นิวตัน

                        ค.  กฏข้อที่ 1 ของนิวตันกล่าวว่า ทุกๆ มวลจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในแนวเส้นตรง นอกจากมีแรงลัพธ์กระทำกับมัน

            ข้อใดผิด



 

ก. และ ข.

ก. และ ค.

ข. และ ค.

ก.,ข. และ ค.

4 ) 

ความถ่วงจำเพาะของเหล็กหล่อมีค่าเท่ากับ 7.20 จงหาความหนาแน่นและมวลของเหล็กหล่อปริมาตร 60 ลูกบาศก์เซนติมเตร (ตอบในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกิโลกรัม)



 

700, 0.24

7,200 , 0.432

7,600 , 0.22

7,800, 0.64

5 ) 

เมื่อเรือดำน้ำดำลงไปที่ลึก 120 เมตร ผิวด้านนอกของเรือถูกความดันสุทธิกระทำด้วยขนาดเท่าใดกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำทะเลมีค่าประมาณ 1.03 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ตอบในหน่วยนิวต้นต่อตารางเมตร)



 

3.1 × 105

3.1 × 106

13.1 × 10 5       

13.1 ×  106

6 ) 

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง เมื่อโลกหมุน แต่ละส่วนของโลกจะมีน้ำขึ้น-น้ำลง 2 ครั้ง และพลังงานสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ การเกิดน้ำขึ้น – น้ำลง เป็นไปตามกฏข้อที่เท่าใดของนิวตัน

 

กฎข้อที่ 1

กฎข้อที่ 2

กฎข้อที่ 3

กฎข้อที่ 1,2 และ 3

7 ) 

จากรูป มีแรง 6 นิวตัน กระทำต่อกล่องมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปยนโต๊ะด้วยความเร็วคงที่


                                    


                      ก.  แรงเสียดทานมีค่า 6 นิวตัน

                        ข.  แรงลัพธ์เป็นศูนย์เมื่อแรงเพิ่มขึ้นเป็น 10 นิวตัน

                        ค.  เมื่อแรงเพิ่มขึ้นเป็น 10 นิวตัน ความเร่งมีค่าเป็น 2 เมตรต่อวินาที2

                        ง.  เมื่อแรงเพิ่มขึ้นเป็น 10 นิวตัน ความเร็วของกล่องจะมีค่าเป็น 2 เมตรต่อวินาทีในเวลา 10 วินาที จากสภาพนี่ง

            ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง



 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

ถูก 4 ข้อ 

8 ) 

บันไดอันหนึ่งยาว 3 เมตร และหนัก  200 เมตร มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่ระยะเท่ากับ 120 เซนติเมตร จากตีน   บันใดที่ปลายบนมีน้ำหนัก 50 นิวตันติดอยู่  จงคำนวณหางานที่จำเป็นในการยกบันไดจากตำแหน่งที่วางในแนวนอนบนพื้นให้ตั้งชึ้นในแนวดิ่ง



 

100 จูล

150 จูล

240 จูล

390 จูล

9 ) 

จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้องที่สุด 

 

โมเมนตัม = แรง × ความเร็ว

กฏข้อที่ 2 ของิวตัน คือ แรง =  

การดล = โมมนจัมที่เปลี่ยนแปลง



โมเมนตัมก่อนระเบิดไม่เท่ากับโมเมนตัมหลังระเบิด

10 ) 

จากรูป คาน AB ยาว 5 เมตร ถ้าออกแรง 200 นิวตัน ผลักระเข็นหนัก 800 นิวตันขึ้นรถสูง 1 มเตรจะมีประสิทธิภาพเท่าใด




 

10%

20%

40%

80%

11 ) 

ข้อสรุปใดถูกต้อง

                        ก.  งานที่ทำเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนไป

                        ข.  พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ และไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่หรือถูกทำลายได้

                        ค.  1 วัตต์เป็นอัตราการทำงานของ 1 แคลอรีต่อวิยาที



 

ผิด 1 ข้อ 

ผิด 2 ข้อ 

ผิด 3 ข้อ 

คำตอบเป็นอย่างอื่น

12 ) 

ภาพหลังเลนส์มีกำลังขยาย 4 เท่า โดยภาพและวัตถุอยู่ห่างกัน 100 เซนติเมตร เลนส์มีความยาวโฟกัส   เท่าใด  

 

64 เซนติเมตร

48 เซนติเมตร

32 เซนติมเตร

16 เซนติเมตร

13 ) 

ส้อมเสียงอันหนึ่งสั่นที่ความถึ่ 284 ครั้งต่อวินาที  จงคำนวณหาความยาวคลื่นเสี่ยงที่ปล่อยออกมาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

 

0.02

0.4

1.0

1.22

14 ) 

จากรูป  คลื่นถูกส่งออกไปด้วยเครื่องสั่นที่มีความถี่ 60  รอบต่อวินาที



ข้อใดต่อไปนี้ผิด

 

แอมพลิจูดมีค่าเป็น 3 มิลลิเมตร   

คาบเวลามีค่าเป็น 0.017  วินาทีต่อรอบ

ความยาวคลื่นมีค่าเป็น  6  เซนติมเตร

อัตราเร็วมีค่าเป็น  1.2   เมตรต่อวินาที


15 ) 

วงจรไฟฟ้าดังรูป C  เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า A เป็นแอมมิเตอร์  V  เป็นโวลต์มิเตอร์ มีข้อมูลดังนี้



                      ก.  ความต้านทานระหว่าง x  และ  y    มีค่าเป็น 0.3  โวลต์

                        ข.  แอมมิเตอร์ A   อ่านค่ากระแสไฟฟ้าเป็น 9 แอมแปร์

                        ค.  กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน 4 โอห์ม มีค่าเป็น 2 แอมแปร์

                        ง.  อัตราของพลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองไปกับตัวต้านทาน 4  โอห์ม มีค่าเป็น 36 วัตต์

            ข้อใดสรุปถูกต้อง



 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

ถูก 4  ข้อ 

16 ) 

จากรูป  จงหาผลต่างของความต้านทานรวมเมื่อสวิตช์ k เปิด และปิด k ปิด


                           


 

2.10 Ω

2.08Ω

0.02Ω

0.002Ω


17 ) 

จากรูป จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้



                                   





                        ก.  ถ้าขดลวดปฐมภูมิเป็น 50 รอบ ขอลวดทุติยภูมิจะมีจำนวนขดลวด 60 รอบ

                        ข.  แกนเหล็กอ่อนเป็นตัวส่งผ่านเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดปฐมภูมิไปนังขดลวดทุติยภูมิ ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กคงที

                        ค.  สาเหตุที่ไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง เพราะไฟฟ้ากระแสตรงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงแม่เหล็กได้

          


ข้อใดสรุปผิด



 

ก. และ ข.

ก. และ ค.

ข. และ ค.

ก.,ข.และ ค.

18 ) 

จงวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

                        ก.  การนำความร้อน  หมายถึง  ความร้อนที่ส่งผ่านจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง

                        ข. การพาความร้อน  หมายถึง ความร้อนที่เคลื่อนที่แต่ไม่ไม่มีพลังงานไป

                        ค.  การแผ่รังสีความร้อน หมานถึง การแผ่รังสีออกไปจากวัตถุ

            ข้อใดถูกต้อง



 

ก. และ ข.

ก. และ ค

ข. และ ค.

ก.,ข. และ ค.

19 ) 

ฮีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2  กิโลวัตต์ ให้พลังงานแก่กาต้มน้ำทองแดง 0.5 กิโลกรัม  ใส่น้ำไว้จำนวน 1 กิโลกรัม น้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียส กำหนดว่าค่าความจุความร้อนจำเพาะของสารไว้ดังตารางดังนี้










































สาร



ค่าความจุความร้อนจำเพาะ(J/kg-°c)



น้ำ



4,200



แอกอฮอล์



2,500



พาราฟิน



2,200



น้ำแข็ง



2,100



อะลูมิเนียม



880



ทราย



800



ทองแดง



380



ปรอท



140














                      ก.  น้ำได้รับปริมาณความร้อน  4,200  จูล

                        ข.  ทองแดงได้รับปริมาณความร้อน 1,900 จูล

                        ค.  เวลาที่ใช้น้ำในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็น  10  องศาเซลเซียส ใช้เวลา 22 นาที

            จงวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง



 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

คำตอบเป็นอย่างอื่น

20 ) 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา















                        ก.  จากกราฟจุดเดือดของสารอยู่ในช่วง  DE  จุดเดือดมีค่าเป็น  80°C

                        ข.  จุหลอมเหลวของสารคือกราฟช่วง  BC  อุณหภูมิจุหลอมเหลวเป็น -10°C

                        ค.  กราฟในช่วง CD  สารอยู่ในสถานะเป็นก๊าซ

            ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง



 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

คำตอบเป็นอย่างอื่น

21 ) 

ปัจจุบันพอลิเมอร์ที่ใช้ทำโฟมได้แก่ชนิดใด

                        ก.  พีวีซี                         ข.  พอลิเอทีลีน               ค.  พอลิสไตรีน               ง.  ก๊าซแพนแทน

                        จ.  พอลิโพรพิลีน            ฉ.  พอลิบิวทาไดอีน



 

ก. และ ข.

ก.,ข. และ ค.

ค. และ ง.

ง.,จ. และ ฉ

22 ) 

ธาตุในข้อไม่พบในโครงสร้างของเซลล์พืช



 

แคลเซียม

ไนโตรเจน

โพแทสเซียม       

แมกนีเซียม

23 ) 

การกระทำในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของแอทีลีน



 

การบรรจุและห่อดอกกล้วยไม้เพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ

การบังคับให้สับปะรดที่ปลูกในภาคใต้ออกดอกพร้อมกัน

การเพิ่มอัตราส่วนของดอกเพศเมียของต้นมะละกอ

เร่งการสุกของผลไม้

24 ) 

สารเคมีในข้อใดมีผลต่ออัตราการหายใจในร่างกายมุนษย์มากที่สุด 

 

ออกซิเจน

ฮีโมโกลบิน

คาร์บอนไดออกไซน์

ข้อ 1)  และ 3) ถูก

25 ) 

ข้อใดคือตัวเร่งการแพร่กระจายของดินเค็ม

 

การสร้างเขื่อนเพื่อกระจายชลประทาน

การปลูกป่าทดแทน 

การปรับปรุงพันธ์ที่ทนต่อดินเค็ม 

การทำนากุ้งในเขตชายเลน

26 ) 

สัญลักณ์ของธาตุในข้อใดที่ทุกธาตุเป็นองค์ประกอบของอาหาร น้ำนม ไข่ขาว น้ำตาลกลูโคส และน้ำมันพืช

 

C , H , O , N

 C , H , O

Ca , P , Fe

Ca , Mg , N

27 ) 

ข้อใดเรียงลำดับค่า pH  ของของเหลวจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง 

 

แชมพู  เอทานอล  มะเขือเทศ       

ปุ๋ยยูเรีย  เบนชิน  กรดน้ำส้ม

น้ำองุ่น  น้ำขี้เถ้า  น้ำฝรั่ง

น้ำฝน  น้ำเชื่อม  น้ำส้มสายชู

28 ) 

ข้อใดอาจช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังได้

 

ลดจุดเดิอดของน้ำมันดีเซลและเบนซิล

ลดปริมาณตะกั่วที่เติมลงในน้ำมันเบนซิน

ลดปริมาณฟอสเพตที่เติมลงในผงซักฟอก

ลดการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนในกระป๋องสเปรย์

29 ) 

เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงในโซเดียมไฮไดร์หลอมเหลว  โดยใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า ดังภาพ ข้อใดเกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้า B






 

ก๊าซที่ช่วยให้ไฟติด

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน

ก๊าซไฮโดรเจน

โลหะโซเดียม 

30 ) 

การจัดสารเป็นหมวดหมู่ ข้อใดบันทึกผลผิด 















































สาร



โลหะ



อโลหะ



สารละลาย



สารประกอบ



สารบริสุทธิ์



ก.  ดีเกลือ







P







ข.  เหล็กกล้า



P









P



ค.  บิสมัท (Bi)



P









P



ง.  ก๊าซอะเซทิลีน









P



P



 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก. และ ง.

31 ) 

โครงสร้างใดพบในเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ไม่พบในเซลล์เยื่อหอม

 

นิวเคลียส

แวคิวโอล

ไซโตพลาซึม       

ไลโซโซม

32 ) 

การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดี่ยวกันจะไม่พบในพืชดอกชนิดใด 

 

ตำลึง  บวบ  เงาะ

มะลิ  เข็ม  พุทธชาติ

ขนุน  ตาล กุหลาบ          

ข้าว  มะเขือเทศ  ชบา

33 ) 

ผลไม้ในข้อใดมีทั้งผลเดี่ยว  ผลกลุ่ม  ผลรวม

 

ทุเรียน  น้อยหน่า  ขนุน

มะม่วง  ลูกยอ  องุ่น

แตงโม  การะเกด  จำปี 

ส้ม  สาเก  มะเดื่อ

34 ) 

“Nymph”  (นิมพ์)  เป็นตัวอ่อนของแมลงชนิดใด 

 

ชีปะขาว  ปลวก 

ตั๊กแตน  จักจั่น

แมลงวัน  แมลงหวี่

แมลงปอ  แมลงสาบ

35 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดเมื่อนำข้อมูลจากากรเติบโตมาเขียนกราฟ  จะได้กราฟดังต่อไปนี้ 


                               


 

ต้นสัก  ต้นรัง 

กบ ไก่

จิ้งจก  งู 

ผีเสื้อไหม  ยุง

36 ) 

ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต  ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 

 

กบ  ตะไคร่น้ำ  ไรแดง      

เห็ด  ปลวก  ไดอะตอม

ฝรั่ง  แหน  กิ้งกือ 

เฟิน  มด  นก 

37 ) 

ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่งๆ  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ไวรัสอิงอาศัยใบต้นยาสูบ

สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันแบบภาวะล่าเหยื่อมากที่สุด

ต้นดอกดินเจริญร่วมกับปอกระเจาด้วยภาวะปรสิต

กล้วยไม้เจริญบนต้นสักใหญ่ในภาวะเกื้อกลูกัน

38 ) 

นักเรียนนำน้ำจากคลองแห่งหนึ่งหาค่าบีโอดี วัดได้ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีความหมายว่า ในน้ำ 1 ลิตรจะเป็นอย่างไร 

 

มีสารอินทรีย์ที่ยังไม่ย่อยสลาย 60 มิลิกรัม

มีจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนอยู่  60  มิลลิกรัม

ต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์  60 มิลลิกรัม

ในน้ำมีออกซิเจนละลายน้ำอยู่อีก  60 มิลลิกรัม

39 ) 

จากแผนสายใยอาหาร (Fodd  wed)  นี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง


                         

 

ผักกาดเป็นผู้ผลิตเสมอ    

ผู้บริโภคลำดำที่1  คือไก่ และหนอน

 งูเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2,3 หรือ ก็ได้          

สารพิษในระบบนิเวศนี้จะสะสมอยู่ในผักาดมากที่สุด

40 ) 

คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแพทย์ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอสูง (1) แต่ให้รับประทานอาหารที่มีคอเรสเตอรอต่ำหรือไม่มีเลย (2)

            จากข้อความ (1)  และ (2)  คือข้อใดตามลำดับ



 

สมองสัวตว์  เนยแข็ง       

ตับไก่  ไข่ขาว

ไข่แดง  ไต         

มาร์การีน  ตับวัว

41 ) 

ความต้องการพลังงานในแต่ละวันของคนวัยต่างๆ  เรียงลำดับความต้องการจากมากไปน้อย คือข้อใด 

 

ชายสูงอายุ gผู้ใหญ่ชาย g วัยรุ่นชาย

วัยรุ่นชาย g วัยรุ่นหญิง g ผู้ใหญ่หญิง

ผู้ใหญ่หญิง g หญิงวัยรุ่น g  ผู้ใหญ่หญิง

ชายวันทำงาน g ชายวัยรุ่น g ผู้ใหญ่หญิง

42 ) 

เพื่อหลีกเลี่ยงสารมีพิษที่ตกค้างอยู่ในอาหารให้มากที่สุด  นักเรียนไม่ควรรับประทานส่วนใดของสัตว์

 

หนังและขน

เลือด

เครื่องใน

ไขมัน

43 ) 

ถ้า  A + กลูโคสB + ซูโครส







 
และ B ตามลำดับตือข้อใด



 

น้ำ กลูโคส         

กาแลกโทส  แลกโทส

ฟรักโทส  น้ำ 

น้ำ  ฟรักโทส

44 ) 


อยากทราบว่า ก ข ค  และ ง คือข้อใด

 

P O P O

O P O P

P O O P

O P P O

45 ) 

น้ำย่อยไลเพสสร้างมาจากทางเดินอาหารตอนใด

 

 ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  ตับอ่อน     

กระเพาะอาหาร  ตับอ่อน  ลำไส้เล็ก 

กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็ก  ตับอ่อน

46 ) 

การดูดกลับสารที่ท่อของหน่วยไตแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสารที่ถูกดูดกลับได้หมด (1) กลุ่มสารที่ถูกดูกลับไม่หมด (2) และกุล่มสารที่ไม่มมีการดูดกลับ (3)

           


ข้อใดเรียงสาร (1) (2) (3)  ได้ถูกต้อง



 

ไขมัน  น้ำ ยูเรีย

กลูโคส  กรดยูริก  ยุเรีย

กลูโคส  น้ำ  กรดยูริก       

โปรตีน  ยูเรีย  แอมโมเนีย

47 ) 

การเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดา ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

ตัวอ่อนอยู่ในของเหลว

ตัวอ่อนไม่สูดลมหายใจ

ตัวอ่อนหัวใจยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอด

ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ

48 ) 

หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุ 25 ปี อยากทราบว่าเธอมีไข่ตกมาแล้วประมาณกี่ฟอง



 

50

150

250

300

49 ) 

ถ้าต้องการตรวจสอบปุ๋ยฟอสฟอรัส นักเรียนจะเลือกสารตัวใดมาทดสอบ และจะได้ผลอย่างไร

 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ – มีกลิ่นฉุน

กรดไนตริก และแอมโมเนียม”มลิบเดต – เกิดตะกอนสีเหลือง

กรดไนตรัส และแบเรียมคลอไรด์ – เกิดตอนกอนสีขาว

เจนเชียวไวโอเรเลต – เกิดตะกอนสีเหลืองเขียว

50 ) 

ปุ๋ยถุงหนึ่งหนัก 600 กรัม มี N – P – K  เป็น 12 – 18 – 20  อยากทราบว่าปุ๋ยถุงนี้มีฟิลเลอร์อยู่กี่กรัม 

 

30

300

50

500