สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 21 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,669 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ศาสนาใดไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย

 

ศาสนาสิกข์ 

ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพราหมณ์ 

พระพุทธศาสนา 

2 ) 

ศาสนาใดเก่าแก่ที่สุด 

 

ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพราหมณ์ 

พระพุทธศาสนา 

3 ) 

ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับการขัดเกลาจิตใจของชาวพุทธที่เป็นชาย

 

ประเพณีการบวช

ประเพณีตักบาตรเทโว 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

4 ) 

พิธีในข้อใดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 

 

พิธีล้างบาป

พิธีถือศีลอด 

พิธีถือศีลอุโบสถ 

พิธีรับศีลมหาสนิท 

4 ) 

พระเจ้าของศาสนาอิสลาม คือพระเจ้าองค์ใด

 

พระเยซู

พระพรหม 

พระยะโฮวา 

พระอัลเลาะห์ 

5 ) 

พิธีในข้อใดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 

 

พิธีล้างบาป 

พิธีถือศีลอด 

พิธีถือศีลอุโบสถ 

พิธีรับศีลมหาสนิท 

6 ) 

จุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาคือข้อใด 

 

ให้ศาสนิกชนหมั่นประกอบพิธีกรรม  

สอนให้ศาสนิกชนมุ่งทำความดี 

เน้นการให้ศาสนิกชนบริจาคตามศรัทธา 

ให้ศาสนิกชนหมั่นฝึกสมาธิ 

7 ) 

ผู้นำทางความเชื่อของศาสนาพราหมณ์คือ วรรณะใด 

 

พราหมณ์ 

กษัตริย์ 

แพศย์ 

ศูทร 

8 ) 

ศาสนาใดมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นสามัคคีกัน

 

ศาสนาพราหมณ์ 

พระพุทธศาสนา 

ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาสิกข์ 

9 ) 

บุคคลในข้อใดไม่ได้เป็นศาสดาของศาสนา 

 

โจเซพ

คุรุนานัก 

นบีมุฮัมมัด 

เจ้าชายสิทธัตถะ 

10 ) 

จากข้อ 9 บุคคลผู้นี้เป็นใคร

 

ลุงของพระเยซู

บิดาของพระเยซู 

ลุงของนบีมุฮัมมัด 

บิดาของนบีมุฮัมมัด 

11 ) 

หลักธรรมใดช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบของคนหมู่มาก 

 

ความกตัญญู 

ความสามัคคี 

ความมีวินัย 

ความใฝ่รู้ 

12 ) 

การที่นักเรียนสามารถทำกิจวัตรประจำวันของตนเองได้โดยไม่มีใครเตือน แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด

 

ใฝ่รู้ 

พึ่งพาตนเอง 

ประหยัดอดออม 

บำเพ็ญประโยชน์ 

13 ) 

การรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นคุณธรรมข้อใด 

 

มีวินัย

มีความใฝ่รู้ 

มีวัฒนธรรม 

มีความสามัคคี 

14 ) 

ใครมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

 

จตุพรช่วยทำงานบ้าน

สมพรบอกพ่อแม่ให้พาไปเที่ยว 

ปฐมพรให้แม่ช่วยสอนการบ้าน 

สุภาพรนำงานฝีมือมาอวดแม่ 

15 ) 

หลักธรรมใดมีความสำคัญต่อการเรียนมากที่สุด 

 

สามัคคี 

ใฝ่รู้ 

มีวินัย 

ประหยัด 

16 ) 

เมื่อบ้านของเพื่อนถูกน้ำท่วม นักเรียนทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 

 

พาไปหาที่อยู่ใหม่ 

ขอเงินพ่อแม่มาให้เพื่อน 

ยกเสื้อผ้าทั้งหมดให้เพื่อน 

แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนใช้

17 ) 

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแสดงความเคารพของคนไทยเมื่อพบกัน

 

ไหว้ 

จับมือ 

จูบแก้ม 

โอบกอด 

18 ) 

ข้อใดไม่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ 

 

ช่วยเหลืองานคุณครูอย่างเต็มความสามารถ

เก็บใบไม้และเศษขยะบริเวณอาคารเรียนไปทิ้งถังขยะ 

มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 

ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ที่ชำรุด 

19 ) 

ทำไมเราจึงต้องทำความดี 

 

เพราะคนอื่นบอกให้ทำ

เพราะเป็นสิ่งที่ควรทำ

เพราะจะได้รับการยกย่อง 

เพราะจะได้รับผลดีตอบแทน 

20 ) 

ข้อใดคือคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 

 

พระไตรปิฏก

อัล-กุรอ่าน 

พระเวท 

ไบเบิล