สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,621 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เราควรซื้อของอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าประหยัดและคุ้มค่า  

 

ตามสมัยนิยม  

ตามความจำเป็น 

ตามความสนใจ 

ตามความต้องการ

2 ) 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 

ความสวยงาม 

ยี่ห้อ

ความทันสมัย

รายได้ 

3 ) 

ระบบเศรษฐกิจข้อใด ที่ขึ้นอยู่กับอำนาจรัฐและหน่วยงานของรัฐ  

 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม 

เศรษฐกิจแบบบังคับ 

เศรษฐกิจแบบตลาด 

4 ) 

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

 

ระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี 

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ 

ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม

5 ) 

ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่อำนาจการตัดสินใจทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฝ่ายเอกชน

 

เศรษฐกิจแบบบังคับ 

เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม 

เศรษฐกิจแบบผสม 

เศรษฐกิจแบบตลาด 

6 ) 

การตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 

การกำหนดราคาของรัฐบาล 

ความต้องการของผู้ซื้อ 

ความต้องการของคนในครอบครัว

รายได้ของผู้บริโภค 

7 ) 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรียกว่าอะไร

 

การบริการ 

หน่วยเศรษฐกิจ 

การประกอบการ 

การบริโภค 

8 ) 

ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด

 

แบบดั้งเดิม 

แบบบังคับ 

แบบผสม 

แบบพอเพียง 

9 ) 

ข้อใดปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร

 

แหม่มนำเชือกที่มีอยู่มาถักกระเป๋า  

เอกวาดภาพติดไว้ที่ฝาผนังบ้าน 

เก่งสะสมแสตมป์ไว้ดูเล่น 

ก้อยเย็บกางเกงที่ขาด 

10 ) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคทรัพยากร เรียกว่าอะไร

 

เศรษฐกิจ  

สินค้าและบริการ 

เศรษฐศาสตร์ 

การผลิตสินค้า 

11 ) 

เทคโนโลยีใดช่วยเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูก

 

โรงสีข้าว 

เกวียน

รถยนต์  

รถไถนา 

12 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์ในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ

 

ความจำเป็น  

การเปรียบเทียบราคา 

มีของแถม  

คุณภาพของสินค้า

13 ) 

ข้อใด ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

 

ใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักร 

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

มีการจัดการที่ดี  

14 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้เงิน 

 

ใช้มอบเป็นรางวัลแก่ผู้อื่น 

ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

ใช้ซื้อของที่มีราคาแพงเท่านั้น 

ใช้เก็บออมและสะสมให้มากที่สุด 

15 ) 

นักเรียนควรเลือกซื้อสินค้าเพราะเหตุใดมากที่สุด

 

ความสวยงาม 

ความทันสมัย 

ความหรูหรา  

ความจำเป็น

16 ) 

นักเรียนควรปฏิบัติตนตามแบบผู้ใด

 

จอยให้เพื่อนยืมเงินประจำ 

เก่งใช้เงินซื้อของที่จำเป็น 

เอ๋ไม่ยอมใช้เงินเลย 

เอกชอบซื้อน้ำหอมราคาแพง 

17 ) 

ปัจจัยใดทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการมากที่สุด 

 

ความต้องการปัจจัย 4  

ความต้องการความมั่นใจ 

ความต้องการความปลอดภัย 

ความต้องการความสะดวกสบาย 

18 ) 

ชาวนาเป็นหน่วยเศรษฐกิจในข้อใด

 

ผู้บริโภค


ผู้ผลิต


ผู้ใช้แรงงาน


ผู้ให้บริการ


19 ) 

สินค้าใดจัดเป็นสินค้าคงทนถาวร

 

สบู่

นาฬิกา

ยาสีฟัน

ยาสระผม

20 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ วิธีลดต้นทุนการผลิต 

 

นำทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 

ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 

ใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักร 

มีการจัดการที่ดี