สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,782 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดหมายถึง เขตการปกครองที่เล็กที่สุด 

 

ตำบล

หมู่บ้าน

อำเภอ

จังหวัด

2 ) 

ผู้ใดมีหน้าที่ดูแลตำบลในแต่ละเขตการปกครอง

 

กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน

นายอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

3 ) 

ถ้าต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องไปที่ใด

 

ที่ทำการแขวง  

จังหวัด 

บ้านกำนัน 

อำเภอ

4 ) 

ใครมีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน

 

ประชาชนทุกคน  

ผู้ว่าราชการจังหวัด  

นายอำเภอ 

กำนัน

5 ) 

ใครปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย

 

นิดไม่ยอมเข้ารวมกลุ่มทำกิจกรรม 

แมนใช้ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 

อี๊ดพยายามพูดให้เพื่อนคิดเหมือนตน 

กายฟังเสียงของคนข้างมากเป็นหลัก

6 ) 

ข้อใดคือ อำนาจนิติบัญญัติ

 

การใช้กฎหมาย 

การออกกฎหมาย 

การตัดสินคดีความ 

การบริหารประเทศ 

7 ) 

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย

 

ทำให้ทุกคนรู้จักการทำงานคนเดียว

ทำให้ทุกคนรู้จักสิทธิของตนเอง 

ทำให้ทุกคนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม 

ทำให้ทุกคนรู้จักแสดงความคิดเห็น

 

8 ) 

ข้อใดกล่าวถึง ลักษณะของสังคมประชาธิปไตยได้ถูกต้องที่สุด

 

การอยู่รวมกันของคนหมู่มาก 

การอยู่รวมกันของคนหมู่น้อย 

การอยู่รวมกันของคนอย่างเสมอภาค 

การอยู่รวมกันของคนต่างเชื้อชาติ 

9 ) 

เหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

 

เพราะจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

เพราะจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

เพราะจะได้เป็นผู้นำของสังคมได้ 

เพราะจะได้เป็นบุคคลที่ควรยกย่อง 

10 ) 

เมื่ออายุครบ 15 ปี นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างไร

 

เสียภาษีอากร  

ออกจากโรงเรียน  

ขึ้นทะเบียนทหาร  

ทำบัตรประจำตัวประชาชน

11 ) 

ข้อใดเป็นหน้าที่ของประชาชนที่พึงปฏิบัติ

 

ทุกคนต้องมีบ้าน 

ทุกคนต้องทำงาน 

ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ทุกคนต้องเรียนหนังสือจบชั้น ป.6

 

12 ) 

การแจ้งเกิดต้องแจ้งเกิดภายในกี่วัน

 

7 วัน

15 วัน

20 วัน

30 วัน

13 ) 

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติเพื่ออะไร

 

ความยุติธรรม 

ความสุข 

ความสะดวก 

ความถูกต้อง

 

14 ) 

ข้อใด ไม่ถูกต้อง

 

ทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี

รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

ผู้ด้อยโอกาสจะไม่ได้รับสิทธิทางการศึกษา 

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 ) 

ข้อใดเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลต้องจัดให้กับเด็ก

 

อาหาร

ของเล่นของใช้ 

การเดินทาง

การศึกษา

16 ) 

การที่นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเป็นสิทธิในข้อใด

 

สิทธิที่จะมีชีวิต 

สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 

สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 

17 ) 

ถ้าพบเห็นเด็กถูกทำร้ายร่างกาย นักเรียนควรทำอย่างไร

 

บอกผู้ปกครองหรือครู 

ยืนแอบดูอยู่ใกล้ๆ 

รีบวิ่งหนีไป 

เข้าไปช่วยเหลือ

 

18 ) 

ใครมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

วินัยเก็บเปลือกหอยมาจากทะเล 

โสภาแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง 

มาลีพาสุนัขมาถ่ายอุจจาระนอกบ้าน 

วีระเลือกเด็ดดอกไม้เฉพาะที่บานแล้ว 

19 ) 

ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในสังคม

 

สมปองช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

สุพจน์เปิดเพลงเสียงดังๆ ให้เพื่อนบ้านได้ฟังด้วย 

แก้วตาแบ่งขนมให้เพื่อนกินในห้องสมุด 

สมรยกถังขยะออกมาวางบนทางเท้า 

20 ) 

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิเด็กเมื่อเกิดมาเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่

 

พ่อแม่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองลูก 

ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา 

การลงโทษเด็กด้วยวิธีที่โหดร้ายจะช่วย 

ให้เด็กไม่กล้าทำผิดอีก