ชีววิทยา entrance บทที่ 15

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : การตอบสนองของพืช
จำนวน : 34 ข้อ ผู้เข้าชม : 25,978 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เมื่อตั้งกระถางต้นไม้ไว้ริมหน้าต่างต้นไม้จะเบนเข้าหาแสง ท่านคิดว่าฮอร์โมน IAA ที่เกี่ยวข้องกับการเบนของต้นไม้นี้ควรจะอยู่ทางด้านของต้น

 

 

ด้านที่ได้รับแสง

ด้านทีอยู่ตรงข้ามกับด้านที่รับแสง

อยู่เท่ากันทั้งสองด้าน

IAA จะถูกแสงทำลายทั้งหมด

2 ) 

การที่ก้านของใบไม้หลุดออกมาจากต้น ภายในเวลาไม่นานหลังจากตัดส่วนที่เป็นใบทิ้งเป็นเพราะ 

 

ขาดอาหาร 

ขาดฮอร์โมน   auxins

สูญเสียน้ำในตอนตัดใบทิ้ง 

ข้อ ก และ ค ถูก

3 ) 

การที่รากของพืชพยายามเบนหนีจากแสงสว่างอยู่ตลาดเวลานั้นเนื่องจาก

 

 

รากด้านที่ถูกแสงมีปริมาณออกซินมากกว่าอีกด้านหนึ่ง

รากกด้านที่ถูกแสงมีปริมาณออกซินน้อยกว่าอีกด้านหนึ่ง

ปริมาณของออกซินที่รากมีน้อยกว่าที่ส่วนยอด

ปริมาณของออกซินที่รากมีน้อยกว่าที่ส่วนยอด

4 ) 

การที่ส่วนยอดของพืชสามารถโค้งเข้าหาแสงได้นั้นเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนพืชที่สร้างมาจากเนื้อเยื่อเจริญพวก

 

 

apical meristem 

lateral meristem

intercalary meristem  

ทั้ง 1, 2 และ 3

5 ) 

ถ้านำต้นพืชกำลังงอกรากจุ่มลงในสารละลายออกซินที่เข้มข้น โดยให้เฉพาะส่วนที่เป็นรากสัมผัสกับสารละลายแล้วทิ้งไว้พบว่ารากจะ

 

 

งอขึ้น

 

หยุดการเจริญ

ยืดยาวออกมากกว่าปกติ 

เน่าตาย

6 ) 

การปักชำพืชบางชนิด มักใช้กิ่งที่มีใบและยอด ที่ทำเช่นนี้เพราะเหตุผลใด

 

 

ใบช่วยดูดซับน้ำเอาไว้ทำให้กิ่งปักชำแข็งแรงและออกรากได้เร็ว

ส่วนยอดมีการสร้างฮอร์โมนออกซิน ส่งลงมาเร่งการเกิดราก

ส่วนของยอดมีการสร้างฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน ส่งลงมาเร่งการเกิดราก

ส่วนของใบมีการสร้างอาหารฮอร์โมนไซโทไคนิน ส่งลงมาเร่งการเกิดราก

7 ) 

ฮอร์โมนคู่ใดที่ถูกนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อให้ได้ต้นทีสมบูรณ์

 

 

ออกซินและจิบเบอเรลลิน

 

ออกซินและไซโทไคนิน

จิบเบอเรลลินและไซโทไคนิน 

จิบเบอเรลลินและเอทิลีน

8 ) 

ถ้าจะแสดงให้เห็นว่า auxin มีผลยับยั้งการเจริญของตาข้างได้จริง จะใช้ผลของการทดลองของต้นใด

 

 

ก และ ข

 

ก และ ง

ข และ ค

ค และ ง

9 ) 

แผนภาพแสดงขั้นตอนของการทดลองและผลที่เกิดขึ้น บริเวณใดจะมีปริมาณแกซินรวมกันแล้วมากที่สุด

 

 

ก และ ค 

 

ข และ ง

ก และ ง 

ข และ ค

10 ) 

หน้าที่ของออกซินเทียบได้กับการทำงานของฮอร์โมนที่สร้างต่อมใด

 

 

ต่อมไทรอยด์

ต่อมพาราไทรอยด์

ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

11 ) 

จากภาพแสดงการตอบสนองของราก ตา และลำต้น ต่อความเข้มข้นของออกซิน ( ภาพ ก ) ถ้านำแท่งวุ้นที่มีออกซินระดับความเข้มข้น 52  ppm วางบนยอด cleoptile ( ดังรูป ข ) จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร


 

ไม่มีการเจริญเติบโต

เจริญขึ้นตามแนวดิ่ง

โค้งเบนไปทางด้าน A

โค้งเบนไปทางด้าน B

12 ) 

สารในข้อใดมีผลร่วมกันต่อการเจริญของผลอ่อนได้ดีที่สุด

    ก. auxin                ข. cytokinin

    ค. gibberellin         ง. Abscisic acid

 

 

ก และ ข   

ก และ ค

ข และ ค

ข และ ง

13 ) 

การเคลื่อนไหวแบ turgor movement สัมพันธ์กับกระบวนการข้อใด

 

 

osmosis

 

diffusion

active transport

cyclosis

14 ) 

cyclosis เป็นการไหลเวียนภายในเซลล์ของโครงสร้างใด

 

 

คลอโรพลาสต์

 

ไมโทคอนเดรีย

ไซโทพลาซึม  

ผลึกต่างๆ

15 ) 

ขณะที่ผลมะม่วงเจริญเติบโตอย่างปกติ ถ้าฝนตกอย่างมากๆ ผลมะม่วงนั้นสวนมากจะแตก ซึ่งเป็นผลมาจาก

 

 

exocarp อ่อนยุ่ยเพราะถูกน้ำมาก

เกิด turgor pressure มากจน exocarp แตก

เกิด osmotic pressure มากจน exocarp แตก

เกิดการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างกะทันหันจนกระทั่ง exocarpแตก

16 ) 

การที่ต้นถั่วเอนเข้าหาแสงเช่นนี้ เนื่องจากปัจจัยหลากประการ ยกเว้น ข้อใด

 

 

ปัจจัยภายนอกต้น

ปัจจัยภายในต้น

การเปลี่ยนแปลงความเข้มของน้ำภายในเซลล์

การกระจายของฮอร์โมนมนต้นพืช

17 ) 

การที่ต้นถั่วเอนเข้าหาแสดงดังภาพแสดงว่า
 

 

เป็นการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งของพืช

ต้นพืชตองการพลังงานแสงเพื่อใช้ในการสร้างอาหาร

ทรายที่อยู่ในกระถางมีความแน่นไม่เพียงพอที่จะทำให้ ต้นถั่วทรงต้นอยู่ได้

1 และ 3

18 ) 

การเคลื่อนไหวของพืชที่สามารถจับแมลงเป็นอาหารนั้นเรียกว่า

 

 

growth movement

tugor movement

nastic movement 

hydration movement

19 ) 

ฮอร์โมน auxin ของพืชนะเคลื่นที่จาก

 

 

ปลายยอดลงสู่โคนต้น

 

ปลายยอดเข้าหาศูนย์ถ่วงโลก

โคนต้นไปที่ปลายยอด 

ที่ๆ มีแสงสว่างมากไปสู่ที่ๆ มีแสงสว่างน้อย

20 ) 

การที่ปลายยอดพืชเอนเข้าหาแสงสว่างเป็นเพราะ

 

 

ด้านที่เอนข้างหาแสงมีสารออกซินสูงมากกว่าด้านตรงข้าม

 

ด้านที่เอนเข้าหาแสงมีกรดอินโดลแอซีติกน้อยกว่าด้านตรงข้าม

พืชเกิดการเคลื่อนไหวแบบนิวเตชัน

บริเวณปลายยอดต้องการแสงเพื่อการสังเคราะห์สารเคมี

21 ) 

การเคลื่อนไหวข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์

 

 

การบานของดอกไม้   

การเลื้อยของไม้เลื้อย

การเคลื่อนไหวแบบนิวเตชัน

การนอนของใบก้ามปู

22 ) 


จงเปรียบเทียบอัตราการแบ่งเซลล์ ( x ) และปริมาณออกซิน ( y ) ในตำแหน่ง a, b, c, และ d 

 

Xa > Xb และ Ya > Yb

Xa > Xc และ Ya > Yc

Xa < xd และ Ya = Yd

Xd > Xc และ Yd > Ya

23 ) 

ดอกไม้คลี่บานได้ เพราะกลีบดอกมี

 

 

การเคลี่นไหวแบบนิวเตชัน

 

การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์

การเคลื่อนไหวแบบนาสติก

กลุ่มเซลล์พวกพัลไวนัสซึ้งไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

24 ) 

การเคลื่อนไหวของพืช ชนิดใดที่จัดเป็นการเลื่อนไหวแบบนาสติก

 

 

การหุบของใบกระถินในเวลากลางคืน 

การจับแมลงของต้นกาบหอยแครง

การออกดอกของพืชตระกูลถั่ว 

การหับเข้าหาแสงของดอกทานตะวัน

25 ) 

เมื่อตัดชิ้นส่วนยอดอ่อนต้นกล้าข้าวโพด วางระหว่างชิ้นวุ้นทั้งสองดังภาพ ชิ้นวุ้นใดที่มามารถทำให้เกิดการโค้งของเยื่อหุ้มยอดอ่อนเข้าหาแสง

 

 

 

A และ B

 

C และ D

A และ D

B และ C

26 ) 

ยอดอ่อนของพืชที่ขึ้นในที่ร่มจะโค้งเข้าหาแสงสว่างเสมอ เป็นเพราะเหตุใด

 

 

ออกซินด้านที่รับแสงถูกทำลาย

เซลล์ด้านที่รับแสงขยายตัวมากกว่าด้านตรงข้าม

แสงสว่างทำให้ออกซินเคลื่อนย้ายไปยังด้ามตรงข้าม

ออกซินเคลื่อนย้ายสู้เนื้อเยื่อเจริญด้านที่รับแสง

27 ) 

เหตุการณ์ใดที่ไม่ได้เป็นผลของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

    ก. การเจริญของยอดอ่อนเข้าหาแหล่งกำเนิดแสง

    ข. การผสมละอองเรณูโดยแมลง

    ค. การบานของดอกไม้ในตอนเช้า และการหุบของดอกไม้ในตอนเย็น

    ง. การงอดของรากแรกเกิด ( radicle ) เข้าหาความชื้น

    จ. การกระจายของเมล็ดด้วยลม

 

 

ข้อ ก และ ข 

 

ข้อ ข และ ง

ข้อ ค และ จ

ข้อ ข และ จ

28 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ การเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง

    ก. การแตกของผลต้อยติ่งเมื่อถูกน้ำฝน       

    ข. การบานของดอกกุหลาบ

    ค. การเปิด – ปิดปากใบ           

    ง. กรหุบกางของใบไมยราบ

    จ. การงอกของหลอดเรณู 

 

ข และ จ

 

ข, ง และ จ

ข, ค และ ง 

ก, ข, ค และ จ

29 ) 

การเคลื่อนไหวของพืชข้อใด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง ( turgor pressure )

 

 

การหุบและกางของใบไมยราบ

การหุบการบานของดอกไม้

การพันหลักของต้นพลูด่าง

การนอนของใบพืชตระกูลถั่ว

30 ) 

ข้อใดเป็นสมมุติฐานที่น่าจะเหมาะที่สุดในการอธิบายภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการตัดใบล่างของมะลิทิ้งเพื่อเร่งดอก

    ก. ใบล่างอาจเป็นแหล่งผลิตสารยับยั้งการสร้างดอก

    ข. ใบล่างอาจมีอัตราการหายใจสูงกว่าใบใกล้ยอด

    ค. ใบล่างอาจหยุดสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะแก่เกินไป

    ง. ใบล่างอาจมีการสังเคราะห์ด้วยแสงต่ำกว่าอัตราการหายใจ

 

 

ก, ข 

 

ข, ค

ค, ง

ก, ง

31 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ การเคลื่อนไหวของพืชตามทิศทางของสิ่งเร้า

    ก. การหุบและกางของใบจามจุรีตอนเย็นและเช้า

    ข. การหุบและกางของใบไมยราบเมื่อถูกสัมผัส

    ค. การเลื้อยพันรอบหลักหรือที่ยึดเกาะของลำต้นพืชบางชนิด

    ง. การตั้งขึ้นของใบคล้าตอนเย็นและแผ่ออกตอนเช้า 

 

ก, ข, ค

 

ข, ค, ง

ก,ข, ง     

ก, ค, ง

32 ) 


การทดลองดังภาพเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าปลายยอดโค้งขึ้น ส่วนปลายรากโค้งลง ทิศทางการเคลื่อนย้ายของออกซินที่ปลายยอดและปลายรากเป็นอย่างไร 

 

จาก v ไป w และจาก x ไป y

 

จาก v ไป w  และจาก y ไป x

จาก w ไป v และจาก y ไป  x

จาก w ไป v และจาก  x ไป y

33 ) 

ปรากฏการณ์ในข้อใดที่พบเซลล์สัตว์ แต่ไม่พบในเซลล์พืซ

    ก. เซลล์เต่ง

    ข. เซลล์แตก

    ค. เซลล์เหี่ยว

 

ข, ค

ก, ค

34 ) 

ในการปลูกสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องมีการใช้ฮอร์โมนพืชชนิดใดมาก และให้ผลดีอย่างไร

 

กรดแอบไซซิก    ยับยั้งไม่ให้ต้นสูงเกินไป

 

จิบเบอเรลลิน    ยืดก้านผลให้ยาวขึ้น

ออกซิน    เร่งการเจริญเติบโตของราก

เอทิลีน    ให้ออกดอกพร้อมกัน