โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


คลิกอ่านประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2559
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

คามสำคัญและที่มาของโครงการ 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ทำหน้าที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนและดอยอ่างขาง อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แบบรอบด้าน และยั่งยืนด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานหลวงฯ รวมทั้งชุมชนโดยรอบ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living SITE MMSEUM) ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษารวบรวม และนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ วัตถุสะสม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง  

เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) บอกเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักขนาดไหน แนวพระราชดำริของพระองค์ในการพัฒนาประเทศ ใช้ราษฎรเป็นศูนย์กลาง คิดไปสามร้อยหกสิบองศา ว่าจะแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้เกิดน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเกิน น้ำขาด อย่างไร 

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะทำอย่างไรให้สมดุล แนวคิดการสร้างโรงงานหลวงฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา การปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน จึงจัดทำโครงการตามรอยพระราชดำริขึ้น ภายใต้ชื่อ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯ สภาพแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของ “ชีวิต” ที่เราจะได้ทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
2. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) โรงงานแปรรูป บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรื่องราว สถานีอนามัยพระราชทาน สวนลิ้นจี่ สวนสมุนไพร และห้องอ่านหนังสือ
3. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้จากชุมชนโดยรอบบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร ความเชื่อ การหาเลี้ยงชีพด้วยการค้า และการเกษตร ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
4. เยาวชนได้เรียนรู้ปละสัมผัสประสบการณ์ในด้านดาราศาสตร์
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน ผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการคัดเลือกโดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความพอเพียงที่เริ่มจากตัวฉัน” (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาว ๑ หน้า) บันทึกไฟล์ .docx หรือ PDF ก็ได้  สมัครพร้อมส่งเรียงความผ่านระบบออนไลน์โดยอัพโหลดไฟล์ผ่านหน้าเว็บไซต์ (คลิกปุ่ม สมัครกิจกรรม ด้านล่าง) 

เปิดรับสมัคร  วันนี้ – 29 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. 

ประกาศผลคัดเลือก วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. ทางเว็บไซต์วิชาการ.คอม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ”วันที่จัดกิจกรรม

1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

2. เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม

3. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบิน หาดใหญ่ได้เอง

4. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม

5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมปฎิบัติตามกฎข้อระเบียบทุกประการในการอยู่ค่ายตามกำหนดการที่แจ้งไว้ล่วงหน้า

6. เป็นเยาวชนที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

กำหนดการ

โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 5

วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2559

ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

07.00 – 08.00 น.ลงทะเบียน เช็คอิน ณ สนามบิน หาดใหญ่

09.15 – 11.20 น.เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร และทีมงานจากวิชาการดอทคอมให้การต้อนรับ

11.20 – 12.00 น.รวมพล แนะนำทีมงาน ชี้แจงกิจกรรม และกฎระเบียบของการอยู่ค่าย

12.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะนักศึกษาชมรมมุสลิมให้การต้อนรับ

12.30 – 15.00 น. เดินทางไป ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑

15.00 – 15.15 น.ถึงพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑

15.15 – 16.00 น.พิธีเปิด “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 5

16.00 – 17.00 น.ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน ณ มัสยิดชุมบ้านยาง

17.00 – 17.45 น.เดินทางไปที่พัก ณ สถานีเกษตรอ่างขาง

17.45 – 19.00 น.ถึงที่พัก ณ สถานีเกษตรอ่างขาง นำสัมภาระเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 19.30 น.กิจกรรมสันทนาการ

19.30 – 21.00 น.กิจกรรมดูดาว จากทีมงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

21.00 – 22.00 น.กิจกรรมทางวิชาการ

22.00 น. เป็นต้นไปเข้าที่พัก

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

06.00 – 07.30 น.รับประทานอาหารเช้า

07.30 – 08.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมสัมภาระออกจากที่พัก

08.00 – 12.00 น.กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ

12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานีเกษตรอ่างขาง

13.00 – 13.30 น.เดินทางไปยังที่พัก “บ้านเจ๊เหมย” นำสัมภาระเข้าที่พัก

13.30 – 16.30 น.เยี่ยมชมชุมชนบ้านยาง ชุมชน 3 ศาสนา

เยี่ยมชมโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Site Museum)

การกำเนิดโครงการหลวง โรงงานจำลอง

16.30 – 17.30 น. ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน ณ มัสยิดชุมบ้านยาง

17.30 – 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเจ๊เหมยสุกี้ยูนนาน

19.00 – 20.00 น.กิจกรรมสันทนาการ จากทีมงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

20.00 – 22.00 น.กิจกรรมสรุปความรู้ จากทีมงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

22.00 น. เป็นต้นไปเข้าที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า เดินตลาดเช้าชุมชนบ้านยาง

08.00 – 12.00 น. เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่

12.00 – 13.00 น. ถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน และรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟชมฝูงสัตว์และบรรยากาศ สนุกกับ Snow Dome และการแสดงนก

16.00 – 17.00 น.แวะซื้อของฝากจังหวัดเชียงใหม่

17.00 – 21.00 น.รับประทานขันโตก ณ ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้อง

21.00 น. เป็นต้นไปเข้าที่พัก

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

05.30 – 05.45 น.ออกจากที่พักไปสนามบินเชียงใหม่

06.45 – 08.45 น.เดินทางกลับโดยเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ ถึงสนามบิน หาดใหญ่

สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียด: เบอร์โทรศัพท์ 098 916 6605 คุณคมสรรค์ เพชรคอน